Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Juridische kennisgeving

Op deze website biedt Mauer Nederland B.V. online informatie. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je wettelijk gebonden bent door en dat je je houdt aan de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze kennisgeving.

privacybanner

Auteursrecht, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij Mauer Nederland B.V. of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

Mauer Nederland B.V. is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en die van de producten en services van het bedrijf die op deze site worden vermeld, en deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om kopieën van de inhoud te bekijken, e-mailen, downloaden of afdrukken, maar alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Wanneer u exemplaren van de Inhoud e-mailt, downloadt of print, moet u ook alle auteursrechtelijke en andere kennisgevingen opnemen die zijn opgenomen in de Inhoud, inclusief eventuele kennisgevingen van copyright onderaan de pagina.

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, vertaald in een natuurlijke of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauer Nederland B.V.. U mag de Inhoud niet verkopen of wijzigen of reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken op enigerlei wijze voor publieke of commerciële doeleinden. U mag deze site of enige inhoud daarin niet "framen" en u gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze site naar een server te kopiëren. U gaat er verder mee akkoord om geen Mauer Nederland B.V.-namen, -logo's of -handelsmerken op welke manier dan ook weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauer Nederland B.V..

Het gebruik van de inhoud op elke andere website of in een andere genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden, hoewel u HTML-hyperlinks van uw website naar deze site kunt verstrekken, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie om naar deze site te linken. U stemt ermee in om geen links naar deze site te plaatsen op een manier dat deze zijn gekoppeld aan reclame of lijken te zijn een goedkeuring van een organisatie, product of dienst. U gaat ermee akkoord om geen links naar deze site te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, grof beledigend of kwaadwillig zou beschouwen. Mauer Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen, of uw recht om specifieke links te gebruiken, te allen tijde in te trekken. Als Mauer Nederland B.V. deze licentie intrekt, stemt u ermee in al uw links naar deze site onmiddellijk te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de inhoud gebruikt op een manier die niet duidelijk wordt toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, riskeert u mogelijk auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als dat het geval is, herroept Mauer Nederland B.V. automatisch uw toestemming om deze site te gebruiken, en heeft Mauer Nederland B.V. het recht om u te verzoeken onmiddellijk alle kopieën te vernietigen die u van een deel van de Inhoud hebt gemaakt. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

privacybanner

Disclaimer

MAUER NEDERLAND B.V. GEEFT GEEN VERKLARINGEN OVER DE RESULTATEN DIE MOETEN WORDEN VERKREGEN BIJ HET GEBRUIKEN OF BEROEP DOEN OP DEZE SITE OF DE INHOUD DIE DEZE SITE BEVAT OF VERSTREKT. DAAROM IS UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO.
MAUER NEDERLAND B.V. BIEDT DEZE SITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN HIERIN OP "AS IS" -BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK. MAUER NEDERLAND B.V. WIJST VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HIERBIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MAUER NEDERLAND B.V. BIEDT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE CONTENT, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, LINKS, OF COMMUNICATIE VERLEGD OP- OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN DIE NODIG ZIJN OM TE VERZEKEREN DAT ENIGE INHOUD DIE U VAN DEZE SITE KRIJGT VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ENIGE ANDERE POTENTIEEL DESTRUCTIEVE COMPUTERCODE.

Noch Mauer Nederland B.V., noch enige persoon of bedrijf geassocieerd met Mauer Nederland B.V. is aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om deze site te gebruiken of enige inhoud, diensten of materialen die door of op deze site worden aangeboden ("deze bescherming"). Deze bescherming omvat alle claims, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en ongeacht of Mauer Nederland B.V. op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze bescherming dekt alle verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, voorbeeldige en punitieve schade; schade als gevolg van persoonlijk letsel of onrechtmatig overlijden; gederfde winst; en schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen.

privacybanner

Links naar andere sites, advertenties

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat Mauer Nederland B.V. de inhoud, van- of verstrekt door deze website van derden, onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.